امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت : 21:19:52
: Search
در اين صفحه برخي از سؤالات متداول و با اهميت در زميته خدمات حسابرسي ، حسابداري و مالياتي به همراه پاسخ كارشناسان ، ذكر گرديده است در صورت نياز شما مي توانيد از بخش ارتباط با ما جهت ارسال پرسشهاي خود استفاده نمائيد.
پرسش :

انتقال دارائی هایی از جمله زمین، ساختمان
ماشین آلات و ...... از شرکت اصلی به شرکت
فرعی (مالکیت 100 %) با چه قیمتی انجام
می گردد؟ آیا این انتقال با توجه به تعلق
مالکیت 100 درصد واحد فرعی به شرکت
اصلی مشول پرداخت مالیات است؟

پاسخ :

انتقال دارائی های مورد اشاره مشمول مالیات است. مالیات مربوط به زمین، ساختمان صرف نظر از مبلغ مورد
معامله بر اساس ارزش معاملاتی و نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در زمان انتقال ملک محاسبه و اخذ
می شود. در مورد سایر دارائیها چنانچه مبلغ مورد معامله ثبت شده در دفاتر بیش از ارزش دفتری دارائیهای انتقالی
باشد، مازاد در تعیین درآمد مشول مالیات شرکت لحاظ خواهد شد. ب- معاملات بین شرکت های اصلی و فرعی از جمله انتقال دارائیها م یبایست در چارچوب استانداردهای حسابداری به
ویژه استاندارد حسابداری شماره 12 ، با عنوان " افشای اطلاعات اشخاص وابسته" صورت گرفته و به نحو مناسب در
صورتهای مالی افشاء گردد.

پرسش :

آیا سود سپرده مربوط به وجوه اداره شده صندوق های
حمایت نزد بانک ها از مالیات معاف است؟

پاسخ :

وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مشمول بخشنامه شماره 28345 مورخ
1385/7/18 سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

پرسش :

آیا استفاده از فضای بام ساختمان دیگران به منظور
نصب تجهیزات و یا دیوار اشخاص دیگر جهت نصب
تابلو و عکس و نوشتار مشمول مالیات اجاره املاک
تلقی می شود؟

پاسخ :

استفاده از فضای بام ساختمان دیگران و یا دیوار اشخاص دیگر مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود.

پرسش :

آیا وجوه پرداختی بابت انتقال نفت و گاز توسط لوله نیز
حمل و نقل تلقی م یشود؟

پاسخ :

انتقال نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش بینی شده در ماده 104 قانون مالیاتهای
مستقیم است و مشمول کسر 5 درصد مالیات علی الحساب می باشد.

پرسش :

آيا زيان حاصل از فروش سهام به عنوان هزينه قابل
قبول، قابل شناسايي مي باشد؟

پاسخ :

با عنايت به مفاد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز عدم پيش بيني زيان ناشي از فروش سهام در ماده
1388/3/ 233 مورخ 18 /393/ 148 قانون مذكور و همچنين با استنتاج از بند 6 بخشنامه شماره 30545
سازمان امور مالياتي، جهت تعيين درآمد مشمول ماليات، زيان ناشي از فروش سهام به عنوان هزينه قابل
قبول تلقي نمي گردد.

پرسش :

آیا بخشی از هزینه های اداری شرکت اصلی که همه ساله
بعنوان هزینه های دفترمرکزی به کلیه شعب در سراسر
جهان (ازجمله شعبه ایران ) شارژ می شود و مستندات لازم
از جمله نحوه ت خصیص و محاسبات و توجیهات لازم م بنی
بر اینکه برای ایجاد درآمد می بایست انجام شود را دارا و
مورد تائید حسابرس شرکت اصلی نیز هست.
-1 جزء هزینه های قابل قبول بوده؟
-2 آیا این هزینه ها مشمول مالیات تکلیفی
می باشد؟
-3 آیا شعبه ایران مشمول قانون اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف م یباشد؟

پاسخ :

-1 با توجه به صدر ماده 147 و بند یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه
هزینه های مزبور مرتبط با کسب درآمد شعبه بوده و نوعاً جزء هزینه های قابل قبول باشد،با
رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول، هزینه های مزبور قابل قبول
می باشد.
-2 نظر باینکه طبق توضیحات ارائه شده هزینه های منظور شده به حساب شعبه ایران ، تسهیم
هزینه های شرکت اصلی و مرتبط با کسب در آمد شعبه بوده و درآمد شرکت اصلی نیست،
مشمول مالیات تکلیفی نمی باشد.
-3 شعبه مشمول قانون اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف می باشد.

پرسش :

حسابرسی شرکت اصلی با توجه به عدم انجام
حسابرسی تمام یا بخش عمده ای از
شرکت های مشمول تلفیق چگونه انجام
می شود؟

پاسخ :

هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه ا ظهار
نظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمده ای از
جمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی مند رج در صورتهای مالی تلفیقی گروه را (برمبنای اطلاعات سال مالی قبل )
تشکیل می دهد،راساً خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.

پرسش :

استفاده اشخاص حقیقی از خدمات حسابداران
رسمی و نحوه گزارش دهی به آنها به چه
صورت می باشد؟

پاسخ :

نظر باینکه ارائه گزارش حسابرس ی توسط ا عضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم ته یه و ارائه گزارش
(صورتهای مالی ) توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورتهای
مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر نم یباشد.

پرسش :

رویداد گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار و
ریفاینانس در واحدهای تجاری چگونه در
صورت جریان وجوه نقد منعکس م یشود؟

پاسخ :

دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد
نباید در مت ن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد . از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مستقیم، در تحلیل مانده حسابهای مرتبط با
رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.

پرسش :

شرکت های تابعه ای که شرکت اصلی قصد
واگذاری آن ها را در طی سال مالی آتی دارد
در چه صورتی ازشمول تلفیق مستثنی
می شوند؟

پاسخ :

تنها شرکت هایی که به قصد واگذاری طی 12 ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی،
شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد، از تلفیق مستثنی می شود (بندهای 9 و
11 استاندارد 18 ) شرکت هایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته ان د، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صورت
سود و زیان تلفیقی منظور گردد(بند 30 استاندارد).

پرسش :

مابه التفاوت تغییر نرخ بهره و مابه التفاوت ناشی
از تبدیل تسهیلات یورویی به دلاری (موضوع
حمایت از استفاده کنندگان تسهیلات ارزی
غیر از دلار ) که جهت خرید دارائی ثابت مورد
استفاده ق رار گرفته به بهای تمام شده دارائی
ثابت که در سنوات قبل ب ه بهره برداری رسیده
و یا به حساب س ود و زیان سال جاری منظور
می شود؟

پاسخ :

طبق بند 31 استاندارد حسابداری شماره 6، آثار تغییر در برآوردهای حسابداری باید در تعیی ن سود و زیان خالص
دوره ای منظور شود که در آن تغییر صورت گرفته است و ارجح است که سود ناشی از آن در صورت سو د و زیان جزء
اقلام استثنایی طبقه بندی شود.

پرسش :

نحوه اجرای تبصره 2 ماد ه 5 آئین نامه اجرایی
تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار
1386 چگونه است؟

پاسخ :

الف- چنانچه حسابرس در رسیدگی های خود به مواردی برخ ورد کند که علی رغم عدم رعایت موازین قانونی و
آئین نامه های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت
امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین
خواهد کرد.
ب- در صورتی که نتایج حاصل از رسیدگی های حسابرس حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیات شرکت از
طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت موازین
قانونی و آئین نامه های مربوط توسط شرکت به ن حوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر
و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد، در این صورت ضمن ارائه گزارش حسابرس ی مالیاتی مطابق فرم گزارش
حسابرس مالیاتی، این موضوع را با ذکر دلایل مربوط به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرد.

        امــروز : 1400 خرداد 23


        آی پی : 3.235.173.155

        تعداد بازدید امروز :       391

        مجموع بازدید :      183664

        بیشترین بازدید 1501 بار در

          تاریخ 1400 فروردین 29

Design & Develop by & Support
Narenji Group

طراحی و برنامه نویسی توسط گروه نارنجی و آساسرا

Copy Right TADACC.IR 2013-2020
ALL RIGHTS RESERVED BY NARENJI GROUP 2013

تراز ارقام دانا : شماره ثبت 26761