امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت : 21:58:32
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 272ق.م.م اصلاحی مصوب 31/4/94

جناب آقای سینجعلی جاسبی

ریس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزانه رسمی کشور

دراجرای ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب31/4/94,به پیوست اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای ماده اخیرالذکر درخصوص اعلام گروه یا گروهایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف)و(د)ماده واحده <<قانون استفادهاز خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوانحسابدار رسمی>>مصوب سال 1372 براساس نوع ویا حجم فعالیت ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی  ایران همراه با اضهارنامه مالیاتی وبا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای ارائه اظهارنامه میباشند جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید به منظور آگاهی عموم مردم اطلاعیه پیوست درروزنامه رسمی کشور باقید انتشار یابد.

                                           مدیر دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی-غلامرضاقبله ای

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/94

در اجرای ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/94مجلس شورای اسلامی,کلیه واحدهای تولیدی, بازرگانی وخدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یاموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمس ایران همراه بااظهار نامه مالیاتی ویا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند و درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق,مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(%20)مالیات متعلق خواهند بود.

الف_شرکتهای موضوع بندهای (الف)و(د)ماده واحده<<قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوانحسابدار رسمی>>

1_شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار.

2_شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

*باتوجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم,مقررات ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین این بند که روع سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1394است,لازم الاجرا میباشد.

ب_اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت

1_شعب و دفاترنمایندگی شرکتها ی خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376,درایران ثبت شده اند.

2_شرکتهای سهامی عام  و شرکتهای تابعه ووابسته به آنها.

3_موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها,سازمانها وموسسات تابعه و وابسته آنها.

ج_اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت.

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های خاص و سایر شرکت هاو همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری ,شرکت ها وموسسات تعونی واتحادیه های آنها اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط,مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند)که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود,جمع کل ناخالص درآمد(فروش ویا خدمات-اعم ازعملیاتی و غیر عملیاتی)

آنها بیش از 50میلیارد ریال(در مورد پیمانکاری,دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از 50میلیاردریال)یا جمع دارایی های آنها(جمع ستون بدهکار ترازنامه)بیش از 80میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع و بندهای(ب)و(ج)که از شروع سال مالی آنها ازتاریخ 1/1/1396و به بعد میباشد,لازمالرعایه است.

مراتب فوق در راستای مقررات ماده272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394اعلام میگردد وتکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط وهمچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود

                                                                                          سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ ارسال : یکشنبه,26دی 1395
        امــروز : 1400 خرداد 23


        آی پی : 3.235.173.155

        تعداد بازدید امروز :       407

        مجموع بازدید :      183680

        بیشترین بازدید 1501 بار در

          تاریخ 1400 فروردین 29

Design & Develop by & Support
Narenji Group

طراحی و برنامه نویسی توسط گروه نارنجی و آساسرا

Copy Right TADACC.IR 2013-2020
ALL RIGHTS RESERVED BY NARENJI GROUP 2013

تراز ارقام دانا : شماره ثبت 26761